bibo.si

Pogoji in določila

Pogoji so bili nazadnje posodobljeni 13. maja 2023.

1. Uvod
Ti pogoji veljajo za to spletno mesto ter za transakcije, povezane z našimi izdelki in storitvami. Morda vas zavezujejo dodatne pogodbe, povezane z vašim odnosom z nami ali izdelki ali storitvami, ki jih prejmete od nas. Če so določbe dodatnih pogodb v nasprotju s katerimi koli določbami teh pogojev, bodo veljale in prevladovale določbe teh dodatnih pogodb.

2. Zavezujoče
Z registracijo, dostopom ali drugo uporabo tega spletnega mesta se strinjate, da vas zavezujejo ti pogoji, navedeni v nadaljevanju. Že sama uporaba tega spletnega mesta pomeni, da ste seznanjeni s temi Pogoji in določili ter jih sprejemate. V nekaterih posebnih primerih lahko od vas zahtevamo tudi izrecno soglasje.

3. Elektronska komunikacija
Z uporabo tega spletnega mesta ali elektronskim komuniciranjem z nami se strinjate in potrjujete, da lahko z vami komuniciramo elektronsko na našem spletnem mestu ali tako, da vam pošljemo elektronsko sporočilo, in se strinjate, da vsi sporazumi, obvestila, razkritja in druga sporočila, ki vam jih posredujemo elektronsko, izpolnjujejo vse pravne zahteve, med drugim tudi zahtevo, da morajo biti taka sporočila v pisni obliki.

4. Intelektualna lastnina
Mi ali naši izdajatelji licenc imamo v lasti in nadzorujemo vse avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine spletnega mesta ter podatkov, informacij in drugih virov, ki so prikazani na spletnem mestu ali dostopni na njem.

4.1 Vse pravice so pridržane

Če posebna vsebina ne narekuje drugače, vam ni podeljena licenca ali kakršna koli druga pravica na podlagi avtorskih pravic, blagovnih znamk, patentov ali drugih pravic intelektualne lastnine. To pomeni, da brez našega predhodnega pisnega dovoljenja ne boste uporabljali, kopirali, reproducirali, izvajali, prikazovali, distribuirali, vgrajevali v kateri koli elektronski medij, spreminjali, izvajali povratnega inženiringa, dekompilirali, prenašali, prenašali, prenašali, monetizirali, prodajali, tržili ali komercializirali nobenih virov na tem spletnem mestu v kakršni koli obliki, razen in samo v kolikor je drugače določeno v predpisih obvezne zakonodaje (kot je pravica citiranja).

5. Lastnina tretjih oseb
Naše spletno mesto lahko vsebuje hiperpovezave ali druge sklice na spletna mesta drugih oseb. Vsebine spletnih strani drugih oseb, do katerih vodijo povezave s tega spletnega mesta, ne spremljamo in ne pregledujemo. Za izdelke ali storitve, ki jih ponujajo druga spletna mesta, veljajo veljavni pogoji in določila teh tretjih oseb. Ni nujno, da se z mnenji ali gradivom na teh spletnih straneh strinjamo ali jih podpiramo.

Ne odgovarjamo za ravnanje v zvezi z zasebnostjo ali vsebino teh spletnih mest. Vsa tveganja, povezana z uporabo teh spletnih mest in vseh povezanih storitev tretjih oseb, nosite sami. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za kakršno koli izgubo ali škodo na kakršen koli način, ki bi nastala zaradi vašega razkritja osebnih podatkov tretjim osebam.

6. Odgovorna uporaba
Z obiskom našega spletnega mesta se strinjate, da ga boste uporabljali le v namene, ki so predvideni in dovoljeni s temi pogoji, morebitnimi dodatnimi pogodbami z nami ter veljavnimi zakoni, predpisi in splošno sprejetimi spletnimi praksami ter industrijskimi smernicami. Našega spletnega mesta ali storitev ne smete uporabljati za uporabo, objavo ali distribucijo gradiva, ki je sestavljeno iz zlonamerne računalniške programske opreme (ali povezano z njo); podatkov, zbranih na našem spletnem mestu, ne smete uporabljati za kakršno koli dejavnost neposrednega trženja ali izvajati kakršnih koli dejavnosti sistematičnega ali avtomatiziranega zbiranja podatkov na našem spletnem mestu ali v zvezi z njim.

Strogo je prepovedano izvajati kakršno koli dejavnost, ki povzroča ali bi lahko povzročila škodo na spletnem mestu ali ki ovira delovanje, razpoložljivost ali dostopnost spletnega mesta.

Za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe nas morate o svoji odločitvi za odstop od te pogodbe obvestiti z nedvoumno izjavo (na primer s pismom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti). Naši kontaktni podatki so na voljo spodaj. Uporabite lahko priloženi vzorčni obrazec za odstop od pogodbe, vendar ni obvezen.

7. Predložitev ideje
Ne predložite idej, izumov, avtorskih del ali drugih informacij, ki jih je mogoče šteti za vašo intelektualno lastnino, ki bi nam jih radi predstavili, razen če smo predhodno podpisali sporazum o intelektualni lastnini ali pogodbo o nerazkrivanju podatkov. Če nam jo razkrijete brez takšnega pisnega dogovora, nam podeljujete svetovno, nepreklicno, neizključno in brezplačno licenco za uporabo, reprodukcijo, shranjevanje, prilagajanje, objavljanje, prevajanje in distribucijo vaše vsebine v vseh obstoječih ali prihodnjih medijih.

8. Prenehanje uporabe
Po lastni presoji lahko kadar koli začasno ali trajno spremenimo ali prekinemo dostop do spletnega mesta ali katere koli storitve na njem. Strinjate se, da ne bomo odgovorni vam ali tretji osebi za kakršno koli takšno spremembo, začasno ali trajno prekinitev vašega dostopa do spletnega mesta ali njegove uporabe ali katere koli vsebine, ki ste jo morda delili na spletnem mestu. Do odškodnine ali drugega plačila ne boste upravičeni, tudi če bodo določene funkcije, nastavitve in/ali vsebine, ki ste jih prispevali ali ste se nanje zanesli, trajno izgubljene. Ne smete zaobiti ali zaobiti ali poskusiti zaobiti ali zaobiti nobenih ukrepov za omejevanje dostopa na našem spletnem mestu.

9. Jamstva in odgovornost
Nič v tem poglavju ne omejuje ali izključuje nobenega jamstva, ki izhaja iz zakona in bi ga bilo nezakonito omejiti ali izključiti. To spletno mesto in vsa vsebina na spletnem mestu sta zagotovljena po načelu “kakor je” in “kakor je na voljo” in lahko vsebujeta netočnosti ali tipkarske napake. Izrecno zavračamo vsa izrecna ali implicitna jamstva glede razpoložljivosti, točnosti ali popolnosti vsebine. Ne jamčimo, da:

  • da bo to spletno mesto ali naša vsebina izpolnjevala vaše zahteve;
  • bo to spletno mesto na voljo neprekinjeno, pravočasno, varno ali brez napak.

Nič na tem spletnem mestu ne predstavlja in ni namenjeno predstavljanju kakršnega koli pravnega, finančnega ali medicinskega nasveta. Če potrebujete nasvet, se posvetujte z ustreznim strokovnjakom.

Naslednje določbe tega poglavja veljajo v največjem možnem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, in ne omejujejo ali izključujejo naše odgovornosti v zvezi z vsemi zadevami, za katere bi bila omejitev ali izključitev naše odgovornosti nezakonita ali nezakonita. V nobenem primeru ne bomo odgovorni za kakršno koli neposredno ali posredno škodo (vključno s škodo zaradi izgube dobička ali prihodkov, izgube ali poškodbe podatkov, programske opreme ali podatkovne baze, izgube ali poškodbe lastnine ali podatkov), ki jo utrpite vi ali katera koli tretja oseba zaradi vašega dostopa do našega spletnega mesta ali njegove uporabe.

Razen če dodatna pogodba izrecno določa drugače, je naša največja odgovornost do vas za vso škodo, ki izhaja iz spletnega mesta ali je povezana z njim ali z izdelki in storitvami, ki se tržijo ali prodajajo prek spletnega mesta, ne glede na obliko pravnega dejanja, ki nalaga odgovornost (pogodbeno, pravično, iz malomarnosti, namernega ravnanja, prekrška ali drugače), omejena na skupno ceno, ki ste nam jo plačali za nakup takih izdelkov ali storitev ali za uporabo spletnega mesta. Takšna omejitev bo veljala skupno za vse vaše zahtevke, tožbe in razloge za tožbe vseh vrst in narave.

10. Zasebnost
Če želite dostopati do našega spletnega mesta in/ali storitev, boste morda morali v postopku registracije posredovati določene podatke o sebi. Strinjate se, da bodo vsi podatki, ki jih boste posredovali, vedno točni, pravilni in posodobljeni.

Pripravili smo pravilnik, ki obravnava vse vaše morebitne pomisleke glede zasebnosti. Za več informacij si oglejte našo izjavo o zasebnosti in pravilnik o piškotkih.

11. Dostopnost
Zavezujemo se, da bo vsebina, ki jo zagotavljamo, dostopna posameznikom s posebnimi potrebami. Če ste invalid in zaradi svoje invalidnosti ne morete dostopati do katerega koli dela našega spletnega mesta, vas prosimo, da nam to sporočite, vključno s podrobnim opisom težave, na katero ste naleteli. Če je težava zlahka prepoznavna in rešljiva v skladu s standardnimi orodji in tehnikami informacijske tehnologije, jo bomo nemudoma odpravili.

12. Izvozne omejitve / skladnost s predpisi
Dostop do spletnega mesta z ozemelj ali držav, kjer je vsebina ali nakup izdelkov ali storitev, ki se prodajajo na spletnem mestu, nezakonit, je prepovedan. Tega spletnega mesta ne smete uporabljati v nasprotju z izvoznimi zakoni in predpisi Slovenije.

13. Odstopanje pravic
Brez našega predhodnega pisnega soglasja ne smete v celoti ali delno odstopiti, prenesti ali podizvajalsko prenesti katere koli svoje pravice in/ali obveznosti iz teh pogojev na tretjo osebo. Vsaka domnevna dodelitev, ki je v nasprotju s tem oddelkom, bo nična in neveljavna.

14. Kršitve teh pogojev
Če na kakršen koli način kršite te pogoje, lahko brez poseganja v naše druge pravice v skladu s temi Pogoji in določili ukrepamo tako, kot se nam zdi primerno za odpravo kršitve, vključno z začasno ali trajno prekinitvijo vašega dostopa do spletnega mesta, vzpostavitvijo stika z vašim ponudnikom internetnih storitev in zahtevo, da vam blokira dostop do spletnega mesta, in/ali začetkom sodnega postopka proti vam.

15. Višja sila
Z izjemo obveznosti plačila denarja v skladu s temi pogoji se nobena zamuda, neizpolnitev ali opustitev katere koli od strank pri izpolnjevanju ali upoštevanju katere koli od njenih obveznosti v skladu s temi pogoji ne šteje za kršitev teh pogojev, če in dokler taka zamuda, neizpolnitev ali opustitev izhaja iz kakršnega koli vzroka, na katerega ta stranka nima razumnega vpliva.

16. Odškodnina
Strinjate se, da nas boste odškodovali, branili in obvarovali pred vsemi zahtevki, obveznostmi, odškodninami, izgubami in stroški, povezanimi z vašo kršitvijo teh pogojev in veljavne zakonodaje, vključno s pravicami intelektualne lastnine in pravicami do zasebnosti. Takoj nam boste povrnili škodo, izgube, stroške in izdatke, ki se nanašajo na takšne zahtevke ali izhajajo iz njih.

17. Opustitev
Neizvrševanje katere koli določbe iz teh Pogojev in katere koli Pogodbe ali neizvrševanje katere koli možnosti prekinitve se ne šteje kot odpoved takim določbam in ne vpliva na veljavnost teh Pogojev in pogojev ali katere koli Pogodbe ali njenega dela ali na pravico do poznejšega izvrševanja vsake posamezne določbe.

18. Jezik
Ti Pogoji se razlagajo in tolmačijo izključno v slovenskem jeziku. Vsa obvestila in korespondenca bodo napisana izključno v tem jeziku.

19. Celotna pogodba
Ti pogoji skupaj z našo izjavo o zasebnosti in pravilnikom o piškotkih predstavljajo celoten sporazum med vami in podjetjem Bibo inženiring d.o.o. v zvezi z vašo uporabo tega spletnega mesta.

20. Posodabljanje teh pogojev
Te Pogoje lahko občasno posodobimo. Vaša dolžnost je, da občasno preverite te Pogoje za spremembe ali posodobitve. Datum, naveden na začetku teh Pogojev, je datum zadnje revizije. Spremembe teh Pogojev začnejo veljati, ko so te spremembe objavljene na tem spletnem mestu. Vaša nadaljnja uporaba tega spletnega mesta po objavi sprememb ali posodobitev se bo štela kot obvestilo, da se strinjate z upoštevanjem in zavezanostjo tem Pogojev.

21. Izbira prava in pristojnost
Za te pogoje in določila veljajo zakoni Republike Slovenije. Za vse spore v zvezi s temi Pogoji so pristojna slovenska sodišča. Če sodišče ali drug organ ugotovi, da je kateri koli del ali določba teh Splošnih pogojev neveljavna in/ali neizvršljiva v skladu z veljavno zakonodajo, se takšen del ali določba spremeni, izbriše in/ali izvrši v največjem možnem obsegu, tako da se uresniči namen teh Splošnih pogojev. Na druge določbe to ne bo vplivalo.

22. Kontaktni podatki
Lastnik in upravljavec tega spletnega mesta je družba Bibo inženiring d.o.o..

V zvezi s temi Pogoji in določili se lahko z nami obrnete prek naše kontaktne strani.